Gestaltterapi

Gestaltterapin är en humanistisk terapiform

som lyfter fram människans självmedvetande och meningskapande. Den betonar relationernas betydelse för identitetsskapande och upprätthållande av psykisk hälsa och betraktar ångest och kriser som existentiellt öppnande möjligheter. Den framhåller en känslomässig förankring i livet och strävar efter att individen hittar en situation av frihet, val och ansvar i sin livssituation.

Relationell och existentiell

Gestaltterapin har under sin livstid utvecklats till en interpersonell psykoterapiform som vilar på existentiell grund och fenomenologi är den metod vi använder i terapirummet.  Vi ser relationen som läkande i sig. En gestaltterapeut betonar kvaliteter som empati, genuinitet och respekt samt strävar efter att etablera en autentisk verklig relation. Mötet mellan terapeut och klient är ett proffessionellt och mellanmänskligt möte, mellan två personer som delar erfarenheten av att vara en människa i världen. Mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna.